مهندسین مشاور وینه سار

شركت مهندسین مشاور وینه سار در بهمن ماه سال 1360 با مشاركت تعدادی از مهندسین مجرب و با سابقه در رشته های مختلف عمرانی اعم از متخصصین راهسازی، پلسازی، ساختمانی و نقشه برداری تأسیس شد .
سوابق این شركت نشان میدهد كه از بدو تأسیس تاكنون بیش از 3000 كیلومتر راههای اصلی و فرعی و حدود 500 كیلومتر آزاد راه و بزرگراه و بیش از 100 دستگاه تقاطع های همسطح و غیر همسطح و پلهای بزرگ را طراحی و نظارت نموده است.مهندسین مشاور وینه سار دارای رتبه یك و دو در گرایش راهسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بوده كه با اخذ تشویق نامه هایی از كارفرمایان ثابت كرده است كه در انجام تعهدات خود صادقانه پایدار و پیگیر بوده و بطور مستمر نسبت به وظایف محوله نهایت تلاش خود را به كار برده است.

بیشتر بخوانید